Disclaimer

 

De website van Restaurant Franco Belge met zetel te Langestraat 109, 8000 Brugge ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0636.961.287

beperkte aansprakelijkheid

De informatie die U kunt terugvinden op de verschillende pagina’s van de website zijn louter informatief van aard. De inlichtingen en diensten waar naar wordt verwezen zijn algemeen van aard. Er kunnen bijgevolg geen rechten worden ontleend aan de weergegeven informatie.

We streven er steeds naar de informatie zo accuraat en volledig mogelijk bij te houden. Restaurant Franco Belge is mits zijn blijvende inspanning voor correcte informatie niet verantwoordelijk mogelijke fouten door menselijke vergissingen of informaticasystemen noch tegenover haar bezoekers van de website, noch tegenover derden, uitgezonderd ingeval van opzet of zware fout door Restaurant Franco Belge. Restaurant Franco Belge haar aansprakelijkheid wordt op deze wijze beperkt voor onvolledige of mogelijks onjuiste informatie en tevens voor een verkeerde interpretatie van de website behoudens zware fout of opzet in hoofde van Restaurant Franco Belge.

Restaurant Franco Belge kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie of te vertrouwen op informatie vervat in deze website in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten.

Restaurant Franco Belge kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou geleden worden door gebruik te maken van de verstrekte informatie op de website, noch voor de informatie verstrekt op eventuele externe links. Evenmin kan Restaurant Franco Belge aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke virussen die zouden voorkomen op de website.

intellectuele eigendomsrechten

De informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website van Restaurant Franco Belge is in al haar onderdelen, de naam en het logo van Restaurant Franco Belge inbegrepen, beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Restaurant Franco Belge zijn reproducties niet toegelaten.

toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Opmerkingen in verband met de inhoud van de website, met inbegrip van de disclaimer dienen te worden gericht aan info@restaurantfrancobelge.be. Het Belgisch recht is van toepassing op alle mogelijke geschillen met betrekking tot het gebruik van de website www.restaurantfrancobelge.be. Deze geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Restaurant Franco Belge, m.n. de bevoegdheid van de Gentse rechtbanken. Voor verdere vragen i.v.m. deze disclaimer kunt U steeds terecht via info@restaurantfrancobelge.be.